Bij Sanches Goalkeeper Academy staat respect en veiligheid voorop. Dit betekent dat je als lid van onze club je houdt aan de regels en dat je elkaar, de trainer en de sport respecteert.

Aansprakelijkheid

  1. Voor elke door Sanches Goalkeeper Academy aanvaarde opdracht, samenwerking, of training geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting naar eigen kunnen.
  2. Sanches Goalkeeper Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
  3. Deelname aan onze activiteiten is geheel op eigen risico.
  4. Sanches Goalkeeper Academy is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
  5. Trainings- en voedingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  6. Sanches Goalkeeper Academy is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Sanches Goalkeeper Academy georganiseerde activiteiten.
  7. Sanches Goalkeeper Academy is niet aansprakelijk als de deelnemer op enige andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
  8. De kosten van enig ongeval of letsel tijdens training kunnen – tenzij sprake is van opzet of grove schuld – niet op Sanches Goalkeeper Academy worden verhaald.
  9. De deelnemer zal zich te allen tijde onthouden van gedragingen of uitingen die voor Sanches Goalkeeper Academy tot reputatieschade leiden of kunnen leiden en de deelnemer zal zo nodig redelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat reputatieschade voor Sanches Goalkeeper Academy ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan.

Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructie van de trainer zonder schade voor zijn of haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Sanches Goalkeeper Academy aan te gaan, zijn of haar arts te raadplegen.

Privacyverklaring
Persoonsgegevens worden verwerkt en verstrekt aan derden voor zover dit nodig is voor onze bedrijfsuitvoering. Foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor marketing en communicatie doeleinden van Sanches Goalkeeper Academy. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk en wettelijk verplicht is bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Wij verwijzen u naar onze website voor onze volledige Privacyverklaring.

Betalingsvoorwaarden
De met u overeengekomen contributie wordt voor aanvang van de nieuwe trainingsperiode van uw bankrekening afgeschreven. Bij overboeking dient de contributie voor aanvang van de nieuwe trainingsperiode op de rekening van Sanches Goalkeeper Academy te zijn bijgeschreven, onder vermelding van de naam van het lid. Indien tijdige betaling uitblijft, kan toegang tot de training worden ontzegd. Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichting voor de contractperiode. Er vindt geen restitutie van contributie plaats. Genoemde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

Opzeggen lidmaatschap
Na het verlopen van de contractperiode van uw lidmaatschap, geldt een opzegtermijn van minimaal 30 dagen. Uw opzegging dient voor aanvang van de nieuwe trainingsperiode schriftelijk of per mail door ons ontvangen te zijn. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar info@sanchesga.nl.